Odnośnik bip Imielin Odnośnik do strony materiałów Szkoły Podstawowej w Imielinie umieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook
Obraz informacja topDokumenty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2022/2023HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTYWEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
1. Egzamin odbywa się w wyznaczonych wcześniej salach egzaminacyjnych.

2. Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE
w Jaworznie, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących.

3. Młodzież wchodzi do sal egzaminacyjnych pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zajmuje wylosowane wcześniej miejsca (nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

4. Tożsamość osoby zdającej potwierdzana jest legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej, tożsamość ucznia potwierdza dyrektor szkoły lub wyznaczona osoba znająca ucznia.

5. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych. 

6. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

7. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

8. Za przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL i kodem ucznia odpowiedzialni są Przewodniczący Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminu.

9. Po zajęciu miejsca uczeń, który chce skontaktować się z Zespołem Nadzorującym, podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu.

10. Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.

11. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem.

12. Egzamin przebiega zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Dyrektora CKE.

13. Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.

14. Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

15. Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.

16. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zakończeniu egzaminu, poleca zamknięcie zestawów, odłożenie ich na brzeg ławki i oczekiwanie na podejście członka zespołu nadzorującego.

17. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

18. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

19. Szczegółowe etapy przeprowadzenia egzaminu z danego przedmiotu opisane są w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ustalonych przez CKE i OKE.

20. Zdający egzamin podlegają obowiązującej Procedurze bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły.

21. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.Wprowadzono Zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. kard.St. Wyszyńskiego w Imielinie z dnia 1 marca 2022r.
50-lecie Szkoły 
1 lutego 2023
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
dzisiaj
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
foto losowe
galeria uśmiechów
Dziennik elktroniczny Filmy kanał youtube Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie sześciolatki w szkole książki naszych marzeń strona MEN.gov odkrywcy talentów Szkoła przyjazna sześciolatkom Wiarygodna Szkoła Certyfikat Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2016/2017 Licenicja VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Lepsza Szkoła Projekt ReadON Dyplom uznania VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2017/2018 Dyplom Kompetencje na szóstkę Certyfikat Lepsza Szkoła Licenicja IX Światowy Dzień Tabliczk Mnożenia Piłka ręczna Logo SZS Logo SKS Logo Związki Piłki Ręcznej w Polsce Logo Szkoła Pamięta Logo Szkoła do Hymnu Logo Szkoła do Hymnu
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE
Herb miasta Imielin
Imielin
Herb powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Herb województwa śląskiego
Województwo Śląskie