Odnośnik bip Imielin Odnośnik do strony materiałów Szkoły Podstawowej w Imielinie umieszczonych w serwisie społecznościowym Facebook
RADA RODZICÓW


Przewodniczący:   p. Marcin Wiśniewski

Zastępca:   p. Mariola Kowalczyk

Skarbnik :   p. Mieszko Bałys

Sekretarz :   p. Patrycja Sadowska


Prosimy o wpłatę składki na Radę Rodziców; nr konta - 31 8437 0002 0030 0315 8134 0001 z dopiskiem - Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Imielinie.
Kontakt: przewodniczacy.rady.imielin@wp.pl

Drodzy Rodzice!

Z wielką przyjemnością informujemy, że w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 dzięki Państwa wpłatom na rzecz Rady Rodziców mogliśmy sfinansować wiele ciekawych przedsięwzięć, projektów i konkursów dla dzieci. Chcielibyśmy podziękować wszystkim Rodzicom, którzy swoimi dobrowolnymi składkami wsparli nasz fundusz i w jakikolwiek inny sposób angażowali się w życie szkoły. Zachęcamy do aktywnej współpracy również w bieżącym roku szkolnym.Rozliczenie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019Stan konta na dz. 31.08.2019r. 14.182,92 zł.

Wpływy z kom. Rodz. 19.246,00 zł.

Makulatura 792,00 zł.

Darowizna 3.000,00 zł.

Razem przychodu 37.220,92 zł.Wydatki na rok 2018/2019Dzień Nauczyciela 340,00 zł.

Pasowanie 1 klasa 251,81 zł.

Mikołaj ( czekolady) 2.314,44 zł.

Wigilia klasowe (soczki) 951,62 zł.

Koncert Gwiazdkowy 294,28 zł.

(kawa, herbata, woda, poczęstunek dla dzieci występujących)

Bal karnawałowy (wodzirej dla klas I - III) 800,00 zł.

Tłusty czwartek (pączki) 845,56 zł.

Wielkanoc (jako niespodzianka) 1.578,14 zł.

Dzień Dziecka (lody + człowiek sprężyna 50% dofinansowania) 3.195,35 zł.

Piknik szkolny 3.860,49 zł.

Dofinansowanie do konkursów (nagrody rzeczowe, dojazdy ) 1.322,00 zł.

Pomoce szkolne 4.985,01 zł.

Nagrody książkowe 2.676,59 zł.

Wypłaty 10% z wpływów na komitet 1.918,00 zł.

Opłaty za prowadzenie rachunku 12 1,50 zł.RAZEM ROZCHODU: 25.454,79 zł.

Szanowni Rodzice

Informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50,00 zł.


RADA RODZICÓW jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:

Dla właściwego funkcjonowania rady rodziców konieczne jest, aby działała ona jako autentyczny organ szkoły. Oznacza to, że:

Rada rodziców, która jest organem szkoły, działa na podstawie przepisów dwóch ustaw:
 1. 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególności:
  • sposób powoływania rady rodziców,
  • kompetencje rady rodziców.
 2. U2. Ustawy Karta Nauczyciela, która opisuje udział rodziców w dokonywaniu oceny nauczycieli.


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców zawarte są przede wszystkim w art. 84 ustawy Prawo oświatowe , ale także – w sprawach szczegółowych – w innych częściach tej ustawy oraz w Karcie Nauczyciela.

Rada rodziców ma obowiązek:


Członkowie Rady Rodziców, a zwłaszcza osoby zasiadające w Prezydium i Komisji Rewizyjnej, powinni dobrze zapoznać się ze statutem szkoły, regulaminem pracy rady pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Znając te dokumenty mogą skutecznie i sprawnie działać, a także uniknąć ewentualnych nieporozumień z władzami szkoły.

DOKUMENTY RADY RODZICÓW
Głównym dokumentem Rady Rodziców jest jej regulamin.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców

Właściwie skonstruowany regulamin winien regulować następujące kwestie:SPOTKANIA DYREKTORA SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

SPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW w dniu 26.08.2020 r.
Tematyka spotkania:
1. Wybór ostateczny ubezpieczyciela z przekazanych ofert.
2. Uchwała w sprawie pozytywnej opinii nt. organizacji zajęć w szkole, dni wolne od zajęć dydaktycznych, dni do odpracowania, kalendarza na rok szkolny 2020/2021, ustalenie terminów planu imprez.
3. Przedstawienie Procedur bezpiecznego pobytu ucznia w szkole podczas pandemii, Procedur postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
4. Informacja o uzyskaniu dotacji z rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej i biologiczno-geograficznej.
Modernizacja wyposażenia kuchni.
5. Omówienie ogólnych założeń zmian po ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
6. Wnioski i uwagi rodziców nt. pracy szkoły.

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS I, IV w dniu 31.08.2020 r.
1. Powitanie rodziców .
2. Prezentacja w tematyce pracy szkoły, specjalistów, świetlicy, zajęć pozalekcyjnych, innowacji, konkursów itp.
3. Organizacja pracy klas I. Przedstawienie wychowawców, specjalistów, wychowawców świetlicy.
4. Spotkania rodziców z wychowawcami.
SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW w dniu 22.09.2020 r.
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
1. Powitanie przez dyrektora szkoły. Ustalenie porządku obrad.
2. Przedstawienie rodzicom organizacji pracy szkoły w okresie pandemii.
3.Ubezpieczenie NW dla uczniów. Wybór dokonali rodzice. Dobrowolność skorzystania.
4.Omówienie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok 2020/2021 opracowanego we współpracy z rodzicami w oparciu o diagnozę czynników ryzyka i chroniących i rekomendacje z poprzedniego roku.
5. Wolne głosy, wnioski.
6. Wybory do Zarządu RR- bez obecności dyrektora szkoły.
SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW w dniu 1 grudnia 2020 r.
Spotkanie odbyło się online za pomocą platformy meet.
1. Powitanie przez dyrektora szkoły i przedstawienie tematyki spotkania.
2. Opiniowanie zmian w kalendarzu szkoły w związku z wprowadzonymi zmianami MEN .
a. ferie zimowe od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. - Rozporządzenie MEN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 poz. 2111 )
Uchwała RR w sprawie opinii nt.zmian w kalendarzu szkolnym na rok 2020/2021.
4. Projekt planu finansowego przekazanego organowi prowadzącemu.( opinia RR)
Uchwała RR w sprawie opinii nt. projektu planu finansowego przekazanego do organu prowadzącego.
5. Organizacja zdalnego nauczania.
Wydano 21 laptopów i tablet uczniom do zdalnej nauki.
Szkoła pracuje na platformie GSuite. W szkole odbywa się część zajęć rewalidacyjnych.
6.Sprawy bieżące.


SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I I IV
ROK SZKOLNY 2019/2020

1.POWITANIE
SZKOŁA
MISJA I WIZJA SZKOŁY
„Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka,
mądrość prowadzi do uczynków dobrych
wówczas pochodzi z miłości.”
/kardynał Stefan Wyszyński/
WIZJA
•W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Śląska i Imielina. Jednocześnie uczymy dzieci szacunku, współpracy i otwartości na Europę i świat, ucząc języka angielskiego, ukazując różnorodność kultur, ucząc szacunku do innych narodowości.
•Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.
2. Informacje o szkole
Szkoła W ROKU SZKOLNYM 209/2020 liczy 24 klas , uczniów 513, w tym pierwszoklasistów 62. W szkole nie ma klas VII i VIII, które decyzja RM kontynuują naukę w SP nr 1 .
Dysponujemy 20 salami dydaktycznymi, świetlicą, stołówką, salą gimnastyczną, halą sportową, szatnią.

SZATNIA
Uczniowie klas I mają szafki w czerwonym hollu zaraz przy wejściu. Dzieci przychodzą do szkoły 10 minut przed dzwonkiem , przebierają buty i wchodzą do szkoły na parter. Do 20 września celem aklimatyzacji rodzice, opiekunowie mogą wejść z dzieckiem na korytarz pod salę. Prosimy jednak, aby po tym terminie ze względu na bezpieczeństwo odprowadzać dzieci i czekać na nie w czerwonym hollu. Wejście na teren szkoły jest zapisywane u wożnej.
Uczniowie klas IV mają szafki na parterze, by zmieścić plecaki wyjeżdżając na basen.
KLASY
Uczniowie klas I maja sale lekcyjne usytuowane na parterze szkoły, zajęcia wf , gimnastyki korekcyjnej odbywają się na Sali gimnastycznej. Edukacja informatyczna odbywa się w Sali na II piętrze, wychowawca klasy prowadzi dzieci pod salę.

ŚWIETLICA
W szkole można korzystać z świetlicy czynnej od 6.30-16.30 ( 10 godzin ) . świetlica znajduje się na piętrze nowej części szkoły. W okresie wrześniu szkoła robi rozeznanie na uczęszczanie dzieci. Możliwe więc są także zajęcia w klasach lub zabawy ruchowe na Sali gimnastycznej w okresie szczególnego przeładowania. Wnioski, zgody, upoważnienia , deklaracje świetlicowe przekażą wychowawcy.

OBIADY
W szkole funkcjonuje stołówka . Cena obiadu wynosi 4 zł i jest płatna z góry za miesiąc na konto szkoły. Obiady są 2-daniowe, gotowane przez kucharki, wydawane na 3 przerwach, stosownym harmonogramie. Umowy z kuchnią zostaną przekazane przez wychowawcę. Śniadania dzieci jedzą na specjalnych przerwach śniadaniowych , w salach lekcyjnych. Można zakupić herbatę, którą przygotowuje nasza kuchnia.

PODRĘCZNIKI
W szkole wypożyczane są uczniom podręczniki i przekazywane ćwiczenia. Uczniowie w pierwszym tygodniu września otrzymają 1 część książek. Prosimy o oprawienie podręczników ( okładki ). Podręczniki są przechowywane w salach lekcyjnych . Uczniowie w plecakach powinny mieć tylko ćwiczenia i piórnik, śniadaniówkę. Bardzo proszę o kupowanie lekkich piórników i wyposażanie tylko w 1 ! a nie 2 lub 3 .

SPECJALIŚCI
Pedagog – Agnieszka Pawelec
Logopeda- Anna Suślik
Psycholog – Sylwia Żyszczyńska
Gimnastyka korekcyjna – za orzeczeniem lekarskim Katarzyna Krzyżowska

WYCHOWAWCY
I a Mariola Stolarczyk-Mićka
I b Magdalena Szymańska
I c Iwona Migała


SPOTKANIA DYREKTORA SZKOŁY Z RADĄ RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2018/2019

SPOTKANIE Z PREZYDIUM RADY RODZICÓW W DNIU 27 SIERPNIA 2018 r.
1. Powitanie przez dyrektora szkoły.
2. Przedstawienie kalendarza szkolnego na bieżący rok szkolny, organizacja pracy szkoły w roku 2018/2019, opinia nt. dni wolnych od zajęć dydaktycznych, do odpracowania, propozycje rodziców.
3. Przedstawienie przez dyrektora propozycji zmian w Statucie Szkoły – WZO ( średnia ważona).
4. Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców. Ustalenie wyboru ubezpieczyciela grupowego NW dla uczniów z przedstawionych ofert.
5. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.

SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW W DNIU 20 WRZEŚNIA 2018 r. ( sprawozdawczo-wyborcze)
1. Powitanie, ustalenie porządku obrad.
2. Przedstawienie przez dyrektora szkoły organizacji roku szkolnego, kalendarza szkolnego, organizacji zajęć świetlicowych w nowych pomieszczeniach, otwarcia hali sportowej i inne.
3. Wybory prezydium Rady Rodziców.
4. Uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na rok szkolny 2018/19.
5. Sprawy bieżące.

SPOTKANIEZ PREZYDIUM RADY RODZICÓW W DNIU 20 GRUDNIA 2018 r.
1. Powitanie, ustalenie porządku obrad.
2. Przedstawienie przez dyrektora szkoły projektu planu finansowego na rok 2019 .Uchwała.
3. Uchwała w sprawie przerw śródlekcyjnych.
4. Koncert gwiazdkowy.
5. Sprawy bieżące.

SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW Z UDZIAŁEM WŁADZ MIASTA W DNIU 18 MARCA 2019 r.
1. Powitanie zebranych przez dyrektora szkoły.
2. Przedstawienie przez p. M. Strojny kierownika Referatu EZKS uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Imielin oraz granic ich obwodów.
3. Przedstawienie przez p. M. Strojny kierownika Referatu EZKS uchwały w sprawie wskazania realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz trzecich SP nr 2 im.Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie, w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
4. Uzasadnienie projektów Uchwał przez Burmistrza Miasta pana Jana Chwiędacza oraz przewodniczącego RM pana Tadeusza Herichta.
5. Dyskusja, pytania, wnioski.
6. Podsumowanie zebrania przez dyrektora szkoły.

Czerwiec 2019 r. przekazanie przez dyrektora szkoły ofert ubezpieczeniowych NW dla uczniów składanych w sekretariacie przewodniczącej RR pani Klaudii Chwiędacz.

ROK SZKOLNY 2017/2018


Spotkanie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w dniu 14 czerwca 2018r.
1. Powitanie zebranych. Podziękowanie dyrektora szkoły dla rodziców za współpracę, wsparcie różnych działań w roku szkolnym 2017/18.
2. Przekazanie ofert firm ubezpieczeniowych, jakie wpłynęły do szkoły na ubezpieczenie grupowe uczniów. Wybór ubezpieczyciela przez rodziców.
3. Dyrektor przekazał informacje dotyczące organizacji pracy szkoły i Przedszkola Miejskiego w oddawanej do użytku od września 2018 r. hali sportowej oraz budynku na ul. Dobrej.
4. Przedstawienie planów dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019 – 25 oddziałów w szkole, 4 klasy I.
5. Otwarcie hali we wrześniu- Piknik Rodzinny ze zwiedzaniem dla rodziców i mieszkańców.
6. Ankieta dla rodziców dotycząca oczekiwań, działań i problemów, jakie powinny być uwzględnione w planie wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2018/19.
7. Wnioski i pytania rodziców.


Zebranie dyrektora szkoły z Radą Rodziców w dniu 6 marca 2018r.
1. Powitanie zebranych. Podziękowanie za Koncert Gwiazdkowy- zaangażowanie.
2. Przedstawienie planu finansowego szkoły . uchwała opiniująca.
- remonty : kuchnia, sale dla specjalistów, okna na sali gimnastycznej
- awaryjny remont kotłów CO
3. Uchwała o Regulaminie RR- zmiana przepisów oświatowych
4. Uchwała opiniująca w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia 2018 r.
5. Od września 2018 r. oddana zostanie do użytku szkolnego i mieszkańców hala sportowa przy szkole. Budynek na Dobrej- Przedszkole Miejskie- przejściowo do czasu wybudowania nowego Przedszkola zajmą oddziały zerowe.
6. Przedstawienie planów dotyczących organizacji roku szkolnego 2018/2019 – 25 oddziałów w szkole, 5 oddziałów zerowych podległych Przedszkolu Miejskiemu w Imielinie.
7. Otwarcie hali we wrześniu- Piknik Rodzinny ze zwiedzaniem dla rodziców i mieszkańców.
8. Wnioski i pytania rodziców.


Spotkanie dyrektora szkoły z Prezydium Rady Rodziców. Termin : 23.08.2017 r
Tematyka spotkania:
1. Wybór ubezpieczyciela po zapoznaniu w czerwcu 2017 r. z ofertą ubezpieczeń z firmy Gothaer, PZU, Interrisk, AXA. Rada Rodziców podjęła decyzje o najlepszych warunkach oferowanych przez AXA.
2. Uchwała w sprawie pozytywnej opinii nt. organizacji zajęć w szkole, dni wolne od zajęć dydaktycznych, dni do odpracowania, kalendarza na rok szkolny 2017/2018, ustalenie terminów planu imprez.
3. Przedstawienie zmian do WSO. -zmiana procentowa w ocenie dostatecznej i dopuszczającej.
4. Przedstawienie przez dyrektora efektów prac remontowych w szkole wykonywanych podczas wakacji.
5. Omówienie założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
6. Wnioski i uwagi rodziców nt. pracy szkoły.

Spotkanie z Radą Rodziców . Termin : 19 .09. 2017 r.
Tematyka spotkania:
1. Przedstawienie przez dyrektora Kalendarza roku szkolnego. ( 26 .01. 2018 Koncert Gwiazdkowy. )
2. Omówienie założeń Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3. Spotkanie z p. M. Kostarzem przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej AXA i opiekunem szkoły.
4. Przypomnienie przez dyrektora szkoły Drogi służbowej załatwiania spraw.
5. Opinia nt. książek Narodowego Programu Czytelnictwa. Do końca września propozycje do polonistów i biblioteki.
6. AISEC
7. Wnioski i uwagi rodziców.

Ubezpieczenie

ROK SZKOLNY 2016/2017KOMUNIKAT dot. szkolnych ubezpieczeń grupowych

W dniu 30 września 2016 zakończono zbieranie składek ubezpieczeniowych. Osoby które nie zdążyły dokonać wpłaty mają możliwość zakupienia ubezpieczenia w Biurze AMIGO w Tychach ul. Budowlanych 59 pok. 37 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) u Pana Marek Kostarz - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, lub on- line na stronie Bezpieczny.pl używając Kodu Opiekuna 20042.
W przypadku nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zalecamy kontakt z Opiekunem Szkoły Panem Marek Kostarz tel. 501 032 622, mkostarz@bezpieczny.pl


Przypomnienie:
 1. Ubezpieczenia działa 24 godz. / dobę na całym Świecie
 2. Sport szkolny, poza szkolny – w tym również sport wyczynowy (zgodnie z warunkami ubezpieczenia: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, gimnastyka artystyczna, taniec, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, hokej, jazda konna rekreacyjna, sporty walki, itp) w standardzie.
 3. Szpital po wypadku: wypłata ryczałtu już za jedną dobę pobytu
 4. Roszczenie można składać zaraz po zdarzeniu, a nie dopiero po zakończeniu leczenia czy rehabilitacji.

W Naszej Placówce funkcjonują dwie polisy. Zakres ochrony i rodzaje świadczeń są takie same. Różnica pomiędzy wariantami wynika z wysokości sum ubezpieczenia i wielkości kwotowych w ramach świadczeń.

Przyjęliśmy następującą zasadę zgłaszania wypadku (zdarzenia):
 1. Kontakt telefoniczny z Panem Marek Kostarz – zgłoszenie wypadku. Przesłanie zainteresowanemu (rodzicowi) emailowo lub wręczenie osobiste „Wniosku o wypłatę roszczenia odszkodowawczego” wraz otrzymanie pełnej informacją dot. dalszego postępowania.
 2. Pobranie z Sekretariatu „Zaświadczenia o uczestnictwie w ubezpieczeniu”
 3. Skompletowanie dokumentacji medycznej w sprawie.
 4. Wysłanie przez Rodzica dokumentów do Axa w Warszawie ul. Chłodna 51. Szczegóły u Opiekuna.50-lecie Szkoły 
30 listopada 2023
PnPoniedziałek WtWtorek ŚrŚroda CzCzwartek PiPiątek SoSobota NdNiedziela
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829dzisiaj
30
foto losowe
galeria uśmiechów
Dziennik elktroniczny Filmy kanał youtube Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie sześciolatki w szkole książki naszych marzeń strona MEN.gov odkrywcy talentów Szkoła przyjazna sześciolatkom Wiarygodna Szkoła Certyfikat Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2016/2017 Licenicja VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Lepsza Szkoła Projekt ReadON Dyplom uznania VII Światowy dzień tabliczki mnożenia Certyfikat udziału w programie edukacja cyfrowa MegaMisja 2017/2018 Dyplom Kompetencje na szóstkę Certyfikat Lepsza Szkoła Licenicja IX Światowy Dzień Tabliczk Mnożenia Piłka ręczna Logo SZS Logo SKS Logo Związki Piłki Ręcznej w Polsce Logo Szkoła Pamięta Logo Szkoła do Hymnu Logo Szkoła do Hymnu
WSPÓŁPRACA:

GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE W IMIELINIEBIBLIOTEKA MIEJSKA W IMIELINIEURZĄD MIASTA IMIELINMIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIEMIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W IMIELINIE
Herb miasta Imielin
Imielin
Herb powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Powiat Bieruńsko-Lędziński
Herb województwa śląskiego
Województwo Śląskie